திருமணப் பொருத்தம்

ஒரு ஆண் நக்ஷத்திரம் மற்றும் ஒரு பெண் நக்ஷத்திரம் பொருத்தம் பார்க்க

ஆணின் நக்ஷத்திரம்: பெண்ணின் நக்ஷத்திரம்:

ஒரு ஆண் நக்ஷத்திரத்துடன் பல பெண் நக்ஷத்திரங்களின் பொருத்தம் பார்க்க

ஆணின் நக்ஷத்திரம்: பெண்ணின் நக்ஷத்திரம்:

1.

2.

3.

4.

5.

ஒரு பெண் நக்ஷத்திரத்துடன் பல ஆண் நக்ஷத்திரங்களின் பொருத்தம் பார்க்க.

பெண்ணின் நக்ஷத்திரம்: ஆணின் நக்ஷத்திரம்:

1.

2.

3.

4.

5.